VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1 - ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento internetový obchod sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.2 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MVDr. Dušan Nociar, Sládkovičova 123, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35612029, IČ DPH: SK1028455131, reg. číslo ŽL 407-3790 (ďalej len Predávajúci), a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.premiumporcelan.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.premiumporcelan.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku v prvom odseku článku 1.1 Všeobecných obchodných podmienok.


2 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Preváckovateľ prehlasuje, že všetky osobné udaje sú dôverné a budú použité len pre interné potreby firmy v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a nebudú zverejnené ani poskytované tretej osobe, či inak zneužívané. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

3 - SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

  1. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku" po prečítaní a súhlase so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými, v objednávkovom formulári požadovanými, údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
  2. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu, alebo ho informuje o tejto skutočnosti telefonicky.
  3. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
  5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

4 - CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 4.2 Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

4.2 Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.premiumporcelan.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

4.3 Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:

  • na dobierku pri prevzatí balíka na pošte alebo pri doručení kuriérskou službou;
  • platba vopred na bankový účet číslo 31276085/0900 po vystavení faktúry, ktorej číslo bude slúžiť ako variabilný symbol. Pokiaľ predfaktúru Kupujúci neuhradí do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.
  • hotovosťou pri osobnom odbere tovaru na predajni v Nitre.

4.4 Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

4.5 V kúpnej cene podľa bodu 4.2 Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. 6. Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

4.6 V prípade nedodania tovaru, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť z objektívnych príčin, alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, Predávajú bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť dodanie náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť náhradný tovar a odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V takomto prípade, ak je už uhradená kúpna cena tovaru, Predávajúci je povinný túto Kupujúcemu vrátiť na účet v lehote 14 dní.

5 - DODACIA LEHOTA

5.1 Tovar bude Kupujúcemu vyskladnený v lehote 3 dní v prípade, že je tovar na sklade. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

5.2 Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

5.3 V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5.4 Tovar, ktorý je na sklade, odosielame do 3 dní Slovenskou poštou. V prípade, že tovar Vám nemôžeme dodať z dôvodu jeho absencie na centrálnom sklade, dodacia lehota je približne 1 mesiac. O možnostiach dodania Vás budeme ihneď informovať.

6 - PODMIENKY DODANIA TOVARU

6.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.2 Na dopravu tovaru využívame služby Slovenskej pošty, pri preprave si účtujeme poštovné a balné v jednotnej výške 9,- EUR.

6.3 Pri objednávke nad 500 € dovoz tovaru do vzdialenosti 20 km od Nitry zdarma.

6.4 Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo zjavne poškodeného obsahu (rozbitý obsah) prepravovaného tovaru Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

b) Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané a nevzťahujú sa na ne Reklamačné podmienky.

7 - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 V zmysle ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. a zákonom č. 250/2007 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

7.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do predajne Predávajúceho, na Svätoplukovom námestí č. 1, v Nitre, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho, (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a doporučujeme, aby bol v pôvodnom obale a s pôvodným označením (štítkami s EAN kódom), aby bolo možné správne určenie vráteného tovaru (bez EAN kódu nie je možné jednoznačne určiť druh vracaného tovaru).

7.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho.

7.4 Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

7.5 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

8 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho

8.2 Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

8.3 Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

8.4 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho premiumporcelan@gmail.com alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8.5 Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

8.6 Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu

8.7 Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

8.8 Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť oznámenia o zmene je splnená uverejnením na internetovej stránke Predávajúceho.

MVDr. Dušan Nociar