REKLAMAČNÝ PORIADOK

Postup pri uplatnení reklamácie sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákonom číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

1.1 PREDMET REKLAMÁCIE

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach tohto elektronického obchodu predávajúceho, a to tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka. Odporúčame, aby reklamovaný tovar bol čistý a v originálnom balení, v ktorom bol tovar predaný, z dôvodu krehkosti tovaru, ktorý by sa pri nesprávnom zabalení v neoriginálnom balení mohol poškodiť pri spätnej doprave, z dôvodu čoho by nebolo možné objektívne preveriť oprávnenosť reklamácie. Uplatnenie chýb musí byť doložené vierohodným dôkazovým materiálom uvedeným v obchodnom zákoniku. Reklamovať je možné iba konkrétny poškodený kus, nie dodávku ako celok, pokiaľ nie je poškodená celá dodávka.

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť, a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru ihneď po jeho dodaní a prevzatí, vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni elektronického obchodu predávajúceho, na ulici Svätoplukovo námestie č. 1, Nitra, a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

1.2 REKLAMAČNÉ KONANIE

Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 1. doručí reklamačný formulár predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom).
 2. doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva do sídla prevádzky predávajúceho, Svätoplukovo námestie č. 1, Nitra, ak predávajúci neurčí inak, a to osobne alebo poštou. Pri doručení poštou alebo kuriérom odporúčame zabezpečiť balík príslušným označením „krehké“ a balík poistiť v hodnote nákupnej ceny reklamovaného tovaru, pretože pošta nezodpovedá za poškodenie nepoisteného a nesprávne označeného tovaru, a tovar by sa mohol vrátiť do predajne poškodený.

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

1.3 NEMOŽNOSŤ UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Ak kupujúci súhlasil so znížením ceny pri kúpe tovaru s vadou, nemá nárok na reklamáciu takéhoto tovaru.

1.4 ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNENIE ZÁRUKY

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva tovaru;
 2. oznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
 3. uplynutím záručnej doby tovaru;
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim;
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú návodom uvedeným v časti starostlivosť o jednotlivé druhy výrobkov, alebo boli vystavené nevhodným chemickým a mechanickým vplyvom;
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v sekcii starostlivosť, všeobecnými zásadami, technickými normami platnými v SR;
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
 9. neodborným zásahom, poškodením pri vlastnej doprave, poškodením vodou, ohňom, zakázaným používaním v mikrovlnnej rúre, teplovzdušnej rúre, alebo iným zásahom vyššej moci.

1.5 REKLAMAČNÁ LEHOTA

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 1. výmenou tovaru za tovar ten istý, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

1.6 VYBAVENIE REKLAMÁCIE

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo elektronicky (e-mailom) a reklamačný protokol obdrží v zásielke spolu s vyreklamovaným tovarom, resp. si ho prevezme osobne v sídle spoločnosti pri vyzdvihnutí tovaru.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt tri a viac rôznych odstrániteľných vád súčasne.

1.7 ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

1.8 DOHĽAD NAD ČINNOSŤOU POSKYTOVATEĽA

Tento elektronický obchod v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov podlieha dozoru nad činnosťou poskytovateľa služieb Slovenskej Obchodnej Inšpekcii, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničká 9, 949 01 Nitra.

1.9 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona má spotrebiteľ možnosť riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.